WhatsApp Image 2019-07-08 at 14.25.35.jpe
 

תכנית "עיר ללא אלימות" היא תכנית להתמודדות עם אלימות בחברה הישראלית.

תכנית לאומית הפועלת מתוקף החלטת ממשלה בהובלת המשרד לביטחון הפנים ומשרדי הממשלה השותפים.

חזון

יצירת אקלים עירוני שמקדם ערכים של כבוד הדדי, סובלנות, דיאלוג, משא ומתן ושמירה על זכויות אדם, תוך הוקעת אי שמירה על החוק, הפרת זכויות אדם ושימוש בכוח לא לגיטימי, מכל סוג שהוא.     

מטרות

התמודדות מערכתית ברמה יישובית עם תופעות שונות של אלימות והתנהגות אנטי - חברתית כולל: אלימות רחוב, ונדליזם, עברות איכות החיים, אלימות בכבישים, אלימות בקרב מתבגרים, אלימות בבתי ספר, אלימות עבריינית, אלימות במשפחה ועוד.
זיהוי מכנים משותפים ובניית פתרונות משותפים לתופעות השונות תוך כדי שיתוף פעולה בין הגורמים מהמגזרים השונים.
גיוס כל המערכות המתמודדות עם נושא האלימות (חינוך, רווחה, משטרה , בריאות) במטרה לפתור את בעיית האלימות ביישוב.
הקמת מערך עירוני מקיף, מתואם ואפקטיבי בראשות ראש הרשות ובשותפות רחבה ככל שניתן לצורך הגברת הביטחון האישי, צמצום אירועי האלימות ויצירת שיפור באיכות החיים.

יעדים

o    צמצום הדרגתי ומשמעותי של תופעות האלימות ביישוב לסוגיהן השונים.
o    הגברת תחושת הביטחון האישי והמוגנות של תושבי היישוב.
o    ייסוד תשתית עירונית לטיפול ומניעת בעיות האלימות.
o    פיתוח מודל להתמודדות יישובית יעילה עם אלימות ואוכלוסיות יעד מסוגים שונים.
o    ארגון, תיאום אינטגרציה ועשיית סדר בין כלל הפעולות וכלל הפועלים ביישוב בנושא.

התוכנית פועלת בתחומים אלו:

o    פעולות בתחום האכיפה.
o    פעולות בתחום החינוך.
o    פעולות בתחום הפנאי.
o    פעולות בתחום הרווחה.
o    פעולות בתחום הקשר העירוני.

פעולות בתחום האכיפה:

o    קביעת יעדים בשותפות בין הרשות המקומית למשטרה בפורום משותף.
o    הקמת מערך טכנולוגי לפיקוח ובקרה - מוקד רואה חיזוק ותגבור כוחות האכיפה האזרחיים והמשולבים.
o    הפעלת סיירת הורים יישובית לאיתור בני נוער בסיכון בשעות הלילה.
o    תכנון וביצוע מבצעי אכיפה ממוקדים נושאים על פי צורך (טרקטורונים, סדר ציבורי ,אלכוהול).
o    יצירת שיתוף פעולה ושותפות בעשייה עם תחומים וממשקים רחבים (חינוך, חינוך בלתי פורמאלי ורווחה).

פעולות בתחום החינוך:

o    בניית תכנית מוגנות עירונית חינוכית.
o    הכשרת צוותים חינוכיים בנושאים הקשורים למניעת אלימות ויצירת דיאלוג.
o    הפעלת והדרכת מדריכי מוגנות בבתי הספר.
o    יצירת שיתוף פעולה ושותפות בעשייה עם תחומים וממשקים רחבים (אכיפה, חינוך בלי פורמאלי ורווחה).

פעולות בתחום הפנאי:

o    תגבור מערך הפנאי ברשות המקומית לנוער נורמטיבי.
o    הפעלת תכניות ייחודיות לנוער בסיכון תוך דגש על תהליכי מניעה וכישורי חיים.
o    יצירת שיתוף פעולה ושותפות בעשייה עם תחומים וממשקים רחבים (אכיפה, חינוך ורווחה).
o    הפעלת מדריכי מגרשים מוארים
o    תכנית מניעה מבוססת ספורט.
o    תכניות לקיץ וחופשות- קיץ בטוח

פעולות בתחום הרווחה:

o    הדרכה והכשרה לאנשי מקצוע ומטפלים.
o    מניעת אלימות על סוגיה במסגרות שונות.
o    יצירת שיתוף פעולה ושותפות בעשייה עם תחומים וממשקים רחבים (אכיפה, חינוך ורווחה)

חנאן סבאח
יועצת לקידום מעמד האישה ,מנהלת יחידת קידום מעמד האישה
074-7676224