פקס  –   3219703 - 07
כתובת – מועצה מקומית טורעאן  ת.ד 1749
 

תפקידי המבקר:

תפקידי המבקר מוסדרים בצו המועצות המקומיות, להלן העיקריים שבהם:

*לבדוק אם פעולות הרשות המקומית וכל גוף עירוני המבוקר (גוף שהרשות משתתפת במינוי הנהלתו, או שהיא משתתפת בתקציבו כדי עשירית ומעלה.), נעשו עפ"י החוק , בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות  ועקרונות היעילות והחיסכון.

 • לבדוק את פעולות עובדי המועצה, ראש הרשות, חברי המועצה במסגרת תפקידם(למעט העשייה הפוליטית ).
 • לבדוק את הנהלת חשבונות של הרשות המקומית ולבדוק אם דרכי החזקת כספי הרשות המקומית ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.
 • לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל, הנהוגים ברשות המקומית מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
 • לבדוק אם תוקנו הליקויים בניהול ענייני הרשות שעליהם הצביעו המבקר, מבקר המדינה או רואי החשבון מטעם אגף הביקורת במשרד הפנים.

על מנת לאפשר למבקר הרשות לבצע את תפקידו כיאות, מחייב החוק את כל מי שכפוף לסמכות הביקורת להמציא למבקר על פי דרישתו כל מסמך, מידע או הסבר שלדעת המבקר דרוש לצורכי הביקורת. 
למבקר תהיה גישה, לצורך ביצוע תפקידו, לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של המועצה או של גוף מבוקר.
 

דוחות המבקר : 

המבקר יגיש לראש הרשות ולוועדת הביקורת ברשות אחת לשנה דוח על ממצאי הביקורת שערך יפרט את הליקויים שמצא וימליץ על תיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד, ואת העתקו מועבר לוועדה לענייני ביקורת של המועצה. 
 

נציב תלונות הציבור: 

מבקר הפנים של המועצה ממלא גם את תפקיד הממונה על תלונות הציבור וזאת לפי הוראות חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), 2008.

כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור. התלונה יכולה להיות על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על גוף מבוקר ובלבד שיתקיימו בה התנאים הבאים:

 • המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו או מונע ממנו במישרין טובת הנאה.

 • המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למנהל תקין או שיש בו נוקשות יתרה או אי צדק בולט.

הממונה על תלונות הציבור מטפל בתלונות שהועברו תחילה למחלקה הנוגעת ולא נענו, לדעת הפונה ענדרש.
במילוי תפקידו יהיה הממונה על תלונות הציבור עצמאי ובלתי תלוי, ואחראי בפני מועצת הרשות בלבד.
קיים מגוון דרכי התקשרות, כל תלונה המתקבלת נרשמת ומטופלת. ניתן להגיש תלונה באמצעים הבאים:

 1. מילוי טופס תלונה מקוון באתר: לטופס תלונה מקוון
 2. בדוא"ל: orsan@turan.muni.il
 3. הגשת תלונה בכתב- עליך לכתוב את תלונתך בערבית או בעברית לחתום עליה, לציין את שמך וכתובתך ולשלוח אותה לנציבות תלונות הציבור: ת.ד 1749 או פקס 07-3219703
 4. הגשת תלונה בעל פה: בהגעה למקום או תלטנה בעל פה .
   

שמירת סודיות:

הממונה על תלונות הציבור חייב לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב עבודתו, לא לעשות בה שימוש ולא לגלותה לאחר, אלא לשם ביצוע תפקידיו או תפקידו כמבקר המועצה, זולת אם הגילוי נדרש על פי כל דין.
הממונה על תלונות הציבור יגיש לראש הרשות המקומית ולמועצת הרשות המקומית דין וחשבון על פעולותיו.

הגשת התלונה אינה כרוכה בתשלום, הטיפול בפניות מהווה שירות לתושב אך אינו מהווה תחליף לגופים אחרים כגון בתי המשפט או משטרה.
 

קישורים:

טבלת אנשי קשר - מבקר המועצה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
עורסאן סבאח מבקר פנים 04-6414003 orsan@turan.muni.il